افتخار آفرینان
 
 


صبا تدبيري  منتخب استاني مرحله اول  بيست و چهارمين  المپياد ادبيات  كشور

هانيه غلامپور  منتخب استاني مرحله اول  بيست و چهارمين  المپياد ادبيات  كشور

سارا نجفي عاليشاه  منتخب استاني مرحله اول  بيست و چهارمين  المپياد ادبيات  كشور

فرناز نورايي  منتخب استاني مرحله اول  بيست و چهارمين  المپياد ادبيات  كشور

نوشين رضايي  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

شهره رمضانپور  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

بتول روشني  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

سيده بشري غياثيان  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

مائده عباسي  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

زهره مرودشتي  منتخب استاني مرحله اول  بيست و يكمين  المپياد شيمي كشور

پارميس توسلي  منتخب استاني مرحله اول  بيست و نهمين  المپياد رياضي كشور

سيده فاطمه شكوهي موسوي خواه  منتخب استاني مرحله اول  بيست و نهمين  المپياد رياضي كشور

هستي علينقي زاده  منتخب استاني مرحله اول بيست و چهارمين المپياد  ادبيات   كشور

منير حمزه منتخب استاني مرحله اول  چهاردهمين  المپياد زيست شناسي كشور

صفی خراسانی اول راهنمایی رتبه اول مدرسه در آزمون مرآت 30/9/89

 مریم فرجی ثانی سوم راهنمایی رتبه اول مدرسه در آزمون مرآت 30/9/89

شقایق عباس زاده دوم راهنمایی رتبه اول استانی و کشوری در آزمون مرآت 30/9/89

پریا پیرکندی اول دبیرستان رتبه دوم استانی در آزمون مرآت 11/11/89

سارا تبریزی دوم ریاضی رتبه اول مدرسه در آزمون مرآت 11/11/89

سایه رستمی دوم تجربی رتبه اول مدرسه در آزمون مرآت 11/11/89