حدس گلدباخ
 
 

نام پروژه:        حدس گلدباخ (با سه عدد اول) با نرم افزار QBasic

نام تهیه کننده:    هانیه نیکخواه دهنوی

دبیر راهنما:      سرکار خانم رجحان

در این پروژه، عدد فردی وارد برنامه کرده و خروجی آن سه عدد اول است که جمع آن سه برابر است با عدد فرد اولیه وارد شده.

برای این کار، ابتدا با استفاده از دستور Input ، یک عدد می گیریم و آن را در متغیر  Sقرار می دهیم.

با استفاده از دستور while  و wend ، چک می گنیم که عدد حتما فرد باشد تا در روند برنامه اختلالی ایجاد نکند و اعداد چاپ شده درست باشند.

در ابتدا از متغیر S سه واحد کم می کنیم.   

سپس برای ایجاد دو عدد که جمع آن دو برابر باشد با عدد زوج باشد ، دو متغیر قرار می دهیم که مقدار هر کدام برابر باشد با A/2 . حالا اگرA/2  یک عدد زوج بود، متغیر اول، یعنی B را قرار بدهدA/2+1و متغیر دوم ، یعنی C را قرار بدهدA/2 -1 .اما اگر A/2 یک عدد فرد بود، انگاه B وC را A/2قرار دهد.

سپس تعداد مقسوم علیه های هر کدام را حساب کند. تا زمانی که B و C دو عدد اول نشده اند، ازC دو تا کم و به B دو تا اضافه کند. سپس باز هم مقسوم علیه هایش را حساب کند. اگر اول شدند، آن دو را چاپ، و اگر اول نبودند، طبق روال قبلی به کار خود ادامه دهد.

در آنها ، کنار اعداد چاپ شده عدد سه (که د رابتدا از S کم کرده بودیم) چاپ می کنیم.