هشت وزير
 
 

نام پروژه : هشت وزیر

نام پژوهنده : مهسا فاخر

نام دبیر راهنما : سرکار خانم رجحان

کلاس: 2/2 راهنمایی

این پروژه در محیط QBasic  نوشته شده است .در این پروژه باید هشت وزیر را به گونه ای در صفحه ی شطرنج قرار دهیم که یکدیگر را نتوانند بزنند. این پروژه شامل یک مربع به عنوان صفحه شطرنج و هشت دایره به عنوان هشت وزیر.