بازي دوز
 
 

عنوان پروژه:بازی دوز با QBASIC

تهیه کننده:هانیه صادقی

نام دبیر راهنما:سرکارخانم رجحان

هدف از این بازی که در محیط گرافیکی QBASIC نوشته شده تقویت تمرکزکاربر است.

در این بازی کاربر با رایانه ویا دو کاربر بایکدیگر بازی میکنند.

این بازی با استفاده از دستوراتی که در محیط گرافیکی به کار گرفته شده است هوشمند با رایانه یا کاربر دیگر بازی میکند.

X

O

X

O

X