سلولهاي بنيادي
 
 

سلولهاي بنيادي

تهيه كنندگان: الهام جلدی،مینا یوسفی و مهرآفرین عزتي

دبير راهنما: سرکار خانم رستمی

این پروژه شامل نه فصل به همراه مطالبی جالب و عکس هایی متنوع میباشد و به آشنایی کامل و مفید دانش آموزان با سلولهای بنیادی،کاربردهای ان و انواع و خصوصیاتشان میباشد.دلیل انتخاب این موضوع جدید بودن  و سطح آگاهی پایین دانش آموزان از این مطلب میباشد.همچنین این پروژه شامل چهار ماکت دست ساز است که عکس آنها ارایه داده شد.شروع تحقیق از اواسط آذر تا اوایل اسفند به طول انجامید.همچنین ساخت ماکت از اواسط اسفند تا اواخر فروردین ماه به طول انجامید.