بيماري هاي قلبي
 
 

نام پروژه:بیماری های قلبی و رژیم های غذایی مرتبط

گروه :عرفانه عقبائی، آذین نجفی، سروناز محسنی

پروژه انجام شده در رابطه با آترواسکلروز قلبی و بیماری های قلبی دیگر می باشد.در بخشی از پروزه تحقیقاتی در مورد تغذیه  مناسب برای بیماران قلبی نیز انجام شده است.

در این پروژه انواع درمان ها مثل آندوسکوپی و عمل قلب باز و ....مورد تحقیق قرار گرفته است.هم چنین  فیلم هایی از نحوه گرفتگی قلب نیز تهیه شده است.برای آشنایی بیشتر علاقه مندان هم  نحوه عمل قلب باز به صورت بازی تهیه شده که دارای اموزش نیز میباشد.