رابطه تقسيم اعداد
 
 

رابطه ي تقسيم اعداد

نام محققان :محدثه گليج و كبري قهرمان لو

استاد راهنما:خانم جعفري

همانطور كه مي دانيد در ازمون ورودي دانشگاه ها اجازه ي استفاده از ماشين حساب تداريم من در اين پروژه تصميم گرفته ام كه رابطه اي در تعدادي از اعداد پيدا كنم كه نيازي به استفاده از ماشين حساب نباشد البته فقط در دو عدد ان هم در تقسيم دو عدد 11و 99

عدد11

                                                                                                1=11÷11

                                                                                           09/1=11÷12

                                                                                           18/1=11÷13

                                                                                           27/1=11÷14     

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                 4=11÷44

                                                                                            09/4=11÷44

                                                                                                     .

                                                                                                     .

                                                                                       تا اعداد چهار رقمي

عدد 99

                                                                                            01/0=99÷1

                                                                                             02/0=99÷2

                                                                                                    .

                                                                                                    .

                                                                                                1=99÷99

                                                                                         01/1=99÷100

                                                                                                      .

                                                                                                      .

                                                                                           تا اعداد چها رقمي

البته اين روابط مقداري نياز به توضيح دارد و يك راه حل كلي دارد كه شرح بيشتر ان در اين پروژه توضيح داده شده.