دستگاه موج نما
 
 

نام پروژه: دستگاه موج نما

دبیر راهنما: سرکار خانم شاه حسینی

گرد آورنده: کیمیا مقصودی

برای مطالعه ی امواج آب از دستگاه موج نما استفاده می شود. این دستگاه شامل :

یک مخزن آب به عمق 1 سانتی متر که کف آن از شیشه شفاف میباشد ساخته شده است و در بالای آن منبع نوری قرار دارد.

طرز کار دستگاه موج نما :امواج خطی در این دستگاه به وسیله ی یک نوار فلزی افقی بوجود آمده و امواج حلقوی را می توان به کمک 2 نوار میله ی عمودی که سر آن ها تیز می باشد، ساخت و وقتی هر کدام از آن هادر سطح آب قرار گیرند، امواج به صورت خطی یا حلقوی در سطح آب منتشر می شونداین امواج به وسیله ی لرزش به وجود آمدهاز یک موتور که در سرعت های متفاوت عمل می کند و سر این موتور به صورت لنگ می باشد ساخته می شوند.