دفتر شعر نو
 
 

عنوان پروژه:شعر نو

نام و نام خانوادگی:رعنا پارسا

دبیر راهنما:سرکار خانم مهدوی فر

پروژه حاضر قسمتی از سروده های من بوده که در قالبهای نو و مثنوی قرار گرفته اند.

بیشتر شعرهای من از اشعار فریدون مشیری تاثیر پذیرفته اند و بسیار سعی کرده ام در شعرهای خود از سبک فریدون مشیری و سهراب سپهری استفاده کنم. سرودن شعر را از دوم دبیرستان آغاز کردم و تا کنون بیش از 50 شعر سروده ام.

احساسی که برای آفرینش این اشعار داشتم را مدیون یکی از دوستان عزیزم هستم...