قطعه ادبي
 
 

پروژه ادبی

تهیه کننده:صبا تدبیری

استاد راهنما: سرکار خانم دانیالی

موضوع پروژه: ادبی

پروِِژه ادبی من شامل متون ادبی و شعر و داستان کوتاه است.

داستان ها بیشتر ازنوع اجتماعی اند

وبه مشکلات عمده جامعه میپردازند.

موضوع شعرها نیزغالبا" طنز است.

متون ادبی نیز شامل مسائل مربوط به طبیعت میباشند.

میزان به کارگیری تخیل در این متون کم بوده ومطالب غالبا" جدی اند.