رسا
 
 

نام طرح: رسا

نام طراح:شیوا صمدی

راهنما:الهام خاموشی

دبیر راهنما:آقای مهاجر

رسا الگویی است از روی میوه ی درخت افرا که با بهره گیری از آن میتوان  آثار زیان بخش سقوط سازه های هوایی را کنترل وبه کمترین حد ممکن رساند.

  میوه ی درخت افرا هنگام سقوط از روی درخت افرا به دلیل شکل وجنس  خاص خود حول مرکز جرمش دوران میکند وبه این طریق هنگام رسیدن به  سطح زمین به صورت قائم فرود می آید.

حال ما میخواهیم با بهره گیری از این مخلوق خدا راهی برای  به حداقل رساندن آثار مخرب سقوط سازه های  هوایی پیدا کنیم.

به طوری که باتوجه به شکل میوه ی درخت افرا ونسبت جرم واندازه ی  اجزای تشکیل دهنده ی آن رسایی بسازیم که با  وصل کردن به صورت  متحرک  وقابلیت تا شدن ومخفی شدن در سازه های هوایی درهنگام سقوط بهترین استفاده را از این ایده وفکر خدایی ببریم.