اجاق خورشيدي
 
 

اجاق خورشيدي

پديدآورندگان:شهره رمضان پور، فرشته فيلي

با توجه به اينكه اجاق هاي خورشيدي به دليل ساكن بودن و هم چنين به دليل حركت خورشيد درطول روز نياز به چرخش دارند٬ پايه اي را براي آن ساخته به طوري كه اين پايه چرخان بوده و حس گر هاي نوري دارد كه بيشترين مقدار نور را تشخيص داده و به آن سمت مي چرخند.