ورزش
 
 
تحقیق درباره ورزش sport

تهیه کنندگان:زهرا زاد، هما خشنودی، هیوا حمزه، عاطفه شجاعی

در سال گذشته تحقیقات ما راجع به <ورزش> یا به عبارتی <sport> بود.این پروزه به بحث راجع به تنوع رشته های ورزشی و عوامل ناشی از مجموعه فعالیتهای ورزشی و بیماری های آن می پردازد که گزارش آن به زبان انگلیسی ارائه شده است.

                                         Sport is a kind of activity that causet opdiseases