سفر در زمان
 
 

سفر در زمان

مريم صداقت

سفر در زمان به سه شكل امكان پذير است:

1-      به گونه اي به ذرات سرعتي معادل و يا حتي فراتر از سرعت نور داده شود تا ذرات بتوانند همانگونه كه در فضا سفر ميكنند در زمان نيز سفر كنند.

2-      عبور از سياهچاله هاي تبهگن كه اين امر در حال بررسي است.

3-      عبور از تونل زمان (فضايي بين يك سياهچاله و سفيد چاله)