تشک میخی
 
 

تشک میخی

مهناز قدمیاری – مریم صداقت 

 

فرمول فشار       p=f/a   یعنی هرقدر سطح تماس بیشتر باشد نیروی وارد شده کمتر می باشد . پس می توان به راحتی روی سطحی میخی که مساحت آن زیاد است و در نتیجه فشار را کم می کند بخوابیم در حالی که هیچگونه آسیبی به ما نمی رسد