ارتباط گروههای خونی و ابتلا به زخم پیلور معده
 
 

ارتباط بین گروه های خونی و ابتلا به زخم پیلور معده

شکیبا عطار

این مقاله ی تخصصی که در بیمارستان امام خمینی (ره) بر رویی چندین بیمار  انجام گرفت نتایج حاصله مبنی بر این بود که گروه خونی او مثبت در بین گروه های خونی دیگر بیشترین میزان ابتلا به این بیماری را دارد و نتیجه ی به دست امده به طور خلاصه نشان میدهد که   سایر گروه ها بیشترین میزان ابتلا را دارا بوده اند.البته نوع زندگی افراد و عوامل طبیعی محیطی نقش به سزایی در تغییر نتیجه دارد.