تحقیق راجع به لغات جدید زبان
 
 

حاصل پژوهش و تحقیق ما در رابطهبا یادگیری لغات زبان( (NEW WORDS

شقایق حسینکلو

جعبه ای که با آن حروف لغت مورد نظر چیده شده و کلمه مربوطه نوشته میشود و به این صورت بیننده یا کار کننده میتواند با مراجعه دوباره به لغت مورد نظر آن را به طور کامل در ذهن تثبیت نماید .این پژوهش در رابطه با دانش آموزان مورد اجرا قرار گرفته و نتایج مثمر الثمری مشاهده و یافت شد.