سطل بازیافت
 
 

سطل بازيافت

مرجان گلدار

سطل بازيافت كه از پنج محفظه تشكيل شده است:

_ محفظه ي اول:  براي زباله هاي تر است  زباله هاي تر بعد از مدتي بو ي بدي از خود متصاعد مي كنند كه براي آن نيز تفكري كرده ايم بو گير قوي هوا استفاده كرده ايم

_ محفظه ي دوم :مربوط به پلاستيك است كه داراي فشرده كننده ايست كه تقريبا بسته به مصرف خانودهاز يك ماه تا دوماه مي تواند زباله را در خود نگه دارد

_ محفظه ي سوم: فلزات كه  آن نيز داراي فشرده كننده ي اهرمي است 

_محفظه ي چهارم :مربوط به كاغذ است كه اين محفظه مانند دو محفظه ي قبلي است

_محفظه ي پنجم : مربوط به نان خشك است كه پس از مدتي كه مي ماند مي توان در گاوداري ها از اين نان خشك مانده استفاده كرد كه اين روند باعث صرفه جوئي فراواني در كشور مي شود  كه تمام اين پنج محفظه در يك سطل معمولي جا مي شود  واندازه ي هر كدام از اين محفظه ها به اندازه ي شيشه بزرگ نوشابه است  ودر سال اصلاح الگو ي مصرف طراحي شده است