سلولهای بنیادی
 
 

سلولهای بنیادی

آنیتا نراقی دوم تجربی 

این پروژه از سال 82 شروع شده و تا تاریخ 89 به روز شده است در این پروژه در مورد ساختار سلولهای بنیادی و نحوه ی تشکیل شان تو ضیح داده شده است و همین طور در مورد تغییر شکل سلو لهای بنیادی در هنگام بیماریهایی مانند سرطان و .... توضیح داده شده است  و نیز در مورد راه های معالجه ی بیماری های لا علاج با کمک سلول های بنیادی توضیح داده شده است