پروژه 2p نگار
 
 

پروژه ¶2 نگار

زینب منیری

 

این پروژه ساخت یک پرگار دومنظوره است که با 180 درجه چرخیدن یک دایره کامل می کشد.

از طرفی با این پرگارمی توان دوتا دایره ی جدا از هم به طور هم زمان رسم کرد.