جنگلهای حرا
 
 

جنگل های حرا

سحر شجاعی، مرضیه کریمی

به روایتی این گیاه اسطوره ای که از اشک چشم ادم روییده است حرا نام دارد و به افتخار دانشمند ابو علی سینا این نام را بر ان نهاده اند.این درختچه در سواحل مرداب های ساحلی جنوب ایران دیده میشود.جنگل حرا بر دریا در اب شور قرار دارد و این سازش با اب شور و شرایط نامناسب از حرا یک گیاه استثنایی ساخته است.

درختان حرا در قسمت های کم عمق خورخوران کنار و روی تپه های جزیره مانندی که هنگام پایین رفتن اب دریا از اب بیرون می مانند قرار گرفته است.عمق اب این مناطق از یک تا یک ونیم تجاوز نمیکند.بنا بر این جنگل هنگام بالا امدن اب دریا در اب های نیلگون خلیج فارس به حالت شناور می ماند با فروکش کردن اب دریا به مدت  6 یا 7 ساعت مانند جنگل های مناطق خشک نمایان میشود.