درج مطلب
 
 

نفرات برتر در آزمونهای مرات  سنجش مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

اول دبیرستان

غزل بیگلری محدثه جعفری-زهرا تاجیک-عرفانه رضایی

کیمیا میرصانعی- متین خرم روان الهه سلمانیان- سارا نجمی

 

نفرات برتر در آزمونهای جامع نشانه مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

زهرا آقاجانی - زینب عرفان منش-پریان گرشاسبی

چهارم تجربی

مریم فرجی -سپیده نژادی- مهسا دستخوش

سوم ریاضی

رومینا احسانی-ریحانه خلف رضایی -زهرا باقریان- سحر گل حسن کیمیا نوری نژاد

سوم تجربی

مهسا مرادی- مهسا فاخر -نیلوفر یزدان پناه

 

 

نفرات برتر در آزمونهای جامع  سنجش مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

زهرا آقاجانی - زینب عرفان منش-پریان گرشاسبی-مهسا محمدی

چهارم تجربی

هانیه بابایی - یاسمین ریگی-سپیده نژادی- معصومه سادات پیروز

 

نفرات برتر آزمونهای قلم چی در مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

زهرا آقاجانی- ثنا غریبی- زینب عرفان منش-مهسا محمدی

چهارم تجربی

هانیه بابایی- مریم فرجی- یاسمین ریگی-سپیده نژادی

سوم ریاضی

رومینا احسانی- مریم دلیلی- سحر گل حسن-زهرا باقریان

سوم تجربی

نیلوفر یزدان پناه-مهدیه علی محمدلو-مهسا مرادی- مهسا فاخر

دوم ریاضی

مائده بروجی- عطیه عباسی-مریم تیموری-محدثه احمدخانی

دوم تجربی

ثنا محمدی-طاهره مهدی پور-مینا تیموری-سمیرا ملتزمی

 
 
 

نفرات برتر آزمونهای قلم چی در مقطع متوسطه اول

پایه

نا م و نام خانوادگی

هفتم

آیدا رستمی-شفق عبدالله پور-زینب صفاری-حانیه اسمعیل خانی-آرمیتا صالحی-مهتاب مسعودی-آذین اسمعیلی- زهره احمدی-کیمیا بختیاری

هشتم

 

آیدا رضایی- سبا آژنگ- فاطمه رمضانخانی- نرگس باقری-مائده امیدی-شیما اصفهانی-صبا یعقوبلو-الناز موسیوند- صدف عبادی

 

 
 

نفرات برتر آزمونهای جامع داخلی در مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

زهرا آقاجانی - زینب عرفان منش- ثنا غریبی

مهسا محمدی

چهارم تجربی

هانیه بابایی- مریم فرجی -سپیده نژادی معصومه سادات پیروز

سوم ریاضی

رومینا احسانی-مهدیه علی محمدلو-ریحانه خلف رضایی- مریم دلیلی- هانیه نیکخواه

سوم تجربی

مهسا مرادی فاطمه اسماعیلی نیوشا رسول خانی -نیلوفر یزدان پناه-الهام جلدی

دوم ریاضی

مائده بروجی- محدثه احمدخانی -عطیه عباسی-سیده هدی اثنی عشری

دوم تجربی

هانیه عباسی اقدم سارا رجبی - ثنا محمدی-حمیرا نصیری هلیا عقیلی توانا مینا تیموری

 

برترینهای آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد

پایه

نام ونام خانوادگی

هفتم

آیدا رستمی

هشتم

نرگس باقری

اول دبیرستان

غزل بیگلری

دوم ریاضی

مائده بروجی

دوم تجربی

زهرا شاه آبادی

 

 

نفرات برتر آزمونهای جامع (داخلی) در مقطع متوسطه اول

پایه

نا م و نام خانوادگی

هفتم

حانیه اسمعیل خانی مهنوش خادمی- سیده شمائل موسوی  آزیتا خلعتبری  - شبنم مرادی -ستایش قنبری - فرزانه خالندی ––نیلوفر پور محمد - شفق عبدالله پور-نسیم شریف زاده- یاسمن مقدسی

هشتم

نرگس باقری - مائده امیدی هانیه عظیمی- ساناز عمادی  صبا یعقوبلو نازنین افشار سیده دیان شیخ محمد امینی   مریم معظمی فاطمه رمضان خانی-یاسمن فرودی-آیسان بنیاد-بهناز جهانگیری