درج مطلب
 
 

نفرات برتر مسابقات ورزشی

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

فرناز حسنی

پرتاب وزنه

دوم منطقه

سان آی سعادتی

دو

دو منطقه و انتخاب استانی

ستایش بهمن پور

والیبال

دوم استان

پرستو زمزمی

والیبال

دو م استان

نگین کولانی

دو

دوم منطقه

فاطمه جهانی

تکواندو

اول کشور