درج مطلب
 
 
 

برترینهای مسابقات قرآن(سمپاد) مقطع متوسطه در استان  

نام مسابقه

نام

پایه

رتبه

معارف

مهتاب مسعودی

هفتم

اول

معارف


الهه سلمانیان

 

اول دبیرستان

سوم

معارف

الهام جلدی

سوم دبیرستان

سوم

حفظ عادی

سیده هدی اثنی عشری

دو م دبیرستان

دوم

حفظ عادی

هانیه نیکخواه

سوم دبیرستان

سوم

حفظ ویژه

مریم حضرتی پور

هشتم

سوم

حفظ ویژه

فاطمه ابراهیمی

اول دبیرستان

سوم

 

کسب رتبه دوم کشوری

نام مسابقه

نام

پایه

رتبه

حفظ قرآن

هانیه نیک خواه

سوم  دبیرستان

دوم