درج مطلب
 
 
 

برگزیدگان استانی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

عنوان طرح

طراحان

زمینه علمی

طراحی و ساخت خازن حساس به دما

فائزه آشیانی- سیده حنان شیخ محمد امینی-مریم دلیلی

نانوتکنولوژی