مقایسه آمار قبولی رشته های مهندسی و تجربی و شناور
 
 

آمارپذیرفته شدگان در کنکور سراسری به تفکیک رشته از سال 86 تا کنون

تعداد

نام گرایش

نام رشته

23نفر

پزشکی

علوم تجربی

6

دندان پزشکی

4

دارو سازی

1

دامپزشکی

1

مهندسی منابع طبیعی

1

مهندسی محیط زیست

1

مهندسی صنایع غذایی

1

مهندسی کشاورزی

2

فیزیو تراپی

4

میکرو بیولوژی

 

 

 

1

پرستاری

پیراپزشکی

3

مامایی

1

بهداشت عمومی

3

علوم آزمایشگاهی

4

رادیو لوژی

 

 

 

3

زیست

علوم پایه

8

شیمی

1

زمین

9

فیزیک

3

ریاضی

 

 

 

11

حسابداری،اقتصاد،روانشناسی،مدیریت......

رشته های شناور

 

 

 

85

مهندسی شامل(مکانیک،کامپیوتر،صنایع و...

ریاضی فیزیک

3

علوم کامپیوتر