اساسنامه
 
 

 

اساسنامه انجمن دانش آموختگان مراكز سمپاد شهریار

 

مقدمه

با اميد به ياري خدا، با توجه به احساس نياز فارغ التحصيلان مركز فرزانگان شهریار به منظور تشكل بهتر جهت رشد و تعالي خود و جامعه خود انجمن دانش آموختگان مراكز سمپاد شهریار متشكل از فارغ التحصيلان مراكز استعدادهاي درخشان شهریار به موجب اين اساسنامه تاسيس مي گردد.

فصل اول - كليات

 

ماده 1- نام انجمن: انجمن دانش آموختگان مراكز سمپاد شهریار كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي شود.

 

ماده 2- محل:  مركز فرزانگان شهریار.

تبصره: تغيير محل انجمن با تصويب هيات امنا قابل اجرا است.

 

ماده 3- مدت فعاليت: از تاريخ تاسيس 25/8/1380 به مدت نامحدود.

 

ماده 4- تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد.

 

ماده 5- محدوده فعاليت: جمهوري اسلامي ايران.

فصل دوم- اهداف و فعاليت ها

ماده 6- شرح اهداف و فعاليت ها:

1-6 ايجاد ارتباط پيوسته بين فارغ التحصيلان مراكز از طريق برگزاري گردهماييها، اردوها، چاپ نشريه و غيره.

2-6 فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم و نيروي متشكل فارغ التحصيلان جهت ارتقاي سطح علمي- فرهنگي- اقتصادي اعضا.        

3-6 سازماندهي، جذب و هدايت سرمايه هاي مردمي و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور انجمن. 

 

4-6  ارتباط و همكاري مستمر با مدرسه فرزانگان در جهت رشد علمي- فرهنگي دانش آموزان با برگزاري دوره هاي آموزشي، همايشهاي علمي- فرهنگي و دعوت از صاحبنظران.          

5-6  فعاليت در جهت ارتقاي سطح علمي- فرهنگي شهرستان شهریار.

فصل سوم- عضويت

 

ماده 7- عضويت

  شرايط عضويت:

   1) تكميل فرم عضويت    2) التزام به مفاد اساسنامه   3) محروم نبودن از حقوق اجتماعي 

1-7 عضو اصلي: فارغ التحصيلان مراكز سمپاد شهریار كه داراي شرايط عضويت مي باشند.

 تبصره: هر عضو اصلي كه تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي حق عضويت هاي سالانه خود را  از زمان عضويت پرداخته باشد، عضو منظم ناميده مي شود.

 2-7 عضو وابسته: افرادي كه عضويت آنها به تصويب هيات امنا برسد و داراي شرايط عضويت باشند.

تبصره: هيات امنا در هر مرحله اي مجاز به لغو عضويت اعضاي وابسته است.           

3-7 عضو افتخاري: افراد برجسته داخلي و خارجي كه عضويت آنها به تصويب هيات امنا برسد.      

 

تبصره: عضويت اين افراد نبايد با مقررات جاري كشور و مفاد اساسنامه مغايرت داشته باشد.

 

 

ماده 8- خاتمه عضويت در موارد زير است:

 

 1-8 استعفاي كتبي عضو

2-8 فوت عضو            

 3-8 لغو عضويت به پيشنهاد هيات اجرايي و تصويب هيات امنا.                              

4-8 عدم پرداخت حق عضويت به مدت 2 سال مالي.

فصل چهارم- اركان

  - مجمع عمومي

  - هيات امنا

  - هيات اجرايي

  - هيات بازرسي

 

ماده 9- مجمع عمومي: عاليترين مرجع تصميم گيري انجمن است و از اجتماع اعضاي اصلي تشكيل مي شود.

تبصره 1: جلسات مجمع عمومي به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود كه تفاوت آنها در دستور كار و وظايف آنهاست. 

 تبصره 2: تنهاكساني كه اعضاي منظم ناميده مي شوند حق راي دارند.

 1-9 مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار در تابستان- بعد از سال مالي- با دعوت هيات امنا تشكيل مي شود كه براي رسميت  آن حضور بيش از نصف اعضا الزامي است و راي اكثريت نسبي براي مصوبات لازم مي باشد. در صورتيكه در دعوت نخست  تعداد حضار به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله زماني حداكثر 20 روز به دعوت هيات امنا تشكيل مي گردد كه با هر تعداد عضو اصلي رسميت مي يابد.      

2-9 مجمع به رياست دبير هيات امنا و در غياب وي به رياست معاون هيات امنا و در غياب وي به رياست يكي از اعضاي هيات امنا به انتخاب هيات امنا تشكيل مي گردد. رييس ابتدا به انتخاب منشي اقدام مي نمايد. دو بازرس بر حسن برگزاري جلسه و  راي گيريها نظارت مي نمايد.  

تبصره: راي گيريها به تشخيص رييس جلسه مخفي يا علني است.

3-9 مجمع عمومي مي تواند در هر زمان به صورت خارج از موعد با نظر هيات امنا يا تقاضاي 5/1 اعضاي منظم تشكيل گردد كه در  هر صورت جلسه مجمع با دعوت هيات امنا خواهد بود.

 

ماده 10- وظايف و اختيارات مجمع عمومي:

  1-10 انتخاب هيات امنا و هيات بازرسان

  2-10 استماع گزارش هيات بازرسان و امنا

  3-10 بررسي و تصويب پيشنهادها و برنامه هاي هيات امنا كه پس از تصويب در مجمع عمومي از طرف هيات امنا به شوراي  اجرايي ارائه مي شود.       

  4-10 تصويب ترازنامه و بودجه با توجه به گزارش هيات بازرسان و تعيين تكليف آن مطابق آيين نامه ها

 

ماده 11- مجمع عمومي فوق العاده: اين مجمع به درخواست هيات امنا يا 3/1 اعضاي منظم تشكيل مي گردد كه در هر دو صورت هيات امنا موظف است حداكثر 15 روز پس از هريك از درخواست هاي بالا به تشكيل مجمع اقدام نمايد.

1-11 جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور بيش از نيمي از اعضاي منظم رسميت مي يابد.

تبصره: اگر جلسه اول به رسميت نرسيد ظرف 25 روز جلسه دوم تشكيل مي شود و به3/1 اعضاي منظم براي رسميت نيازمند است.

2-11 مصوبات مجمع فوق العاده با راي 3/2 حاضران تاييد مي شود.

3-11 رييس جلسه مجمع فوق العاده از اعضاي هيات بازرسان است كه بيشترين راي مجمع عمومي را دارد.

4-11 راي گيري هاي مجمع فوق العاده مخفي و با برگ است.

 

ماده 12- اختيارات مجمع فوق العاده:

 

 1-12 تغيير اساسنامه

 2-12 عزل هيات امنا

 3-12 انحلال انجمن

 4-12 تاييد اخراج اعضا در موارد خاص

 

ماده 13- هيات امنا: پس از مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است. تعداد اعضاي اصلي 5 نفر و علي البدل 2 نفر است كه با راي مستقيم و مخفي مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

1-13 مدت مسووليت هيات امناي هر دوره 1 سال است وتا هنگام شروع به كار اعضاي جديد موظف به انجام وظيفه اند.

تبصره 1: در صورت فوت، بركناري يا قبول استعفاي هريك از اعضاي هيات امنا، جايگزين وي از بين اعضاي علي البدل به ترتيب راي كسب شده در مجمع عمومي است.           

تبصره 2: استعفاي اعضاي هيات امنا با تصويب هيات امنا رسميت مي يابد.

تبصره 3: دبير و معاون هيات امنا با راي اكثريت اعضاي هيات امنا انتخاب مي شوند.

2-13 درصورتيكه اعضاي هيات امنا به كمتر از نصف برسد مجمع عمومي عادي تشكيل مي شود و اعضاي جديد انتخاب مي گردند.

ماده 14- وظايف و اختيارات هيات امنا

  1-14 انتخاب 1 نفر به عنوان رييس هيات اجرايي در ابتداي هر سال

  تبصره: هيات امنا موظف است حداكثر تا 15روز پس از كسب راي از مجمع عمومي، رييس هيات اجرايي را اتتخاب كند.      

  2-14 تغيير رييس هيات اجرايي با راي موافق 3/2 اعضاي هيات امنا

  مواردي كه هيات امنا مجاز به عزل رييس هيات اجرايي هستند شامل موارد زير است:

    - تخلف هيات اجرايي از مفاد اساسنامه

    - به انحراف كشاندن اهداف انجمن

    - عدم كفايت هيات اجرايي

    - به كارگيري افراد و وسايل نامناسب براي اجراي امور

  3-14 رسيدگي به گزارشها و پيشنهادات هيات اجرايي در حدود اختيارات هيات امنا

  4-14 پيشنهاد تغيير ماده و يا موادي از اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده

  5-14 دعوت و تشكيل مجامع عمومي

  6-14 رسيدگي به شكايات اعضا

  7-14 نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و امور اجرايي انجمن

 

  8-14 ارائه پيشنهادات جهت اجراي اهداف انجمن

9-14 بررسي و تصويب نمودار تشكيلاتي- اداري- اجرايي انجمن در سطح كلان

 10-14 تهيه گزارش سالانه جهت ارائه در مجمع عمومي

 

ماده 15- هيات اجرايي: نماينده قانوني و اجرايي انجمن در محدوده اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد.

1-15 رييس هيات اجرايي از بين اعضاي اصلي و با راي هيات امنا انتخاب مي شود و در ابتداي دوره، براي دوره اول نمودار تشكيلاتي و براي دوره هاي بعد تغييرات مورد نظر را به هيات امنا پيشنهاد مي دهد كه هيات امنا راجع به آن راي گيري مي كند.

  تبصره: پس از تاييد هيات امنا در طول دوره، تغيير در نمودار تشكيلاتي تنها با پيشنهاد هيات اجرايي قابل بررسي است.  

 

ماده 16- وظايف و اختيارات هيات اجرايي

1-16 اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات امنا 

  2-16 اداره امور اجرايي كانون

  3-16 حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول

  4-16 انجام كليه امور مالي در چهارجوب بودجه سالانه مجمع عمومي

  تبصره 1: كليه مصوبات مجمع عمومي از جمله بودجه از طريق هيات امنا ابلاغ مي شود.

  تبصره 2: اسناد و اوراق بهادار انجمن بايد به امضاي رييس هيات اجرايي و مسوول امور مالي برسد.  

  5-16 بسط و تكميل نمودار تشكيلاتي كلان مصوب هيات امنا

  6-16 كليه امور قانوني، ثبتي، قضايي، حقوقي، تهيه حساب و انتصاب نماينده و وكيل

  تبصره 1: شخصيت رسمي انجمن رييس هيات اجرايي مي باشد و در مراجع غير انجمن تنها شخص صاحب صلاحيت است. 

  تبصره 2: هيات اجرايي در حفظ مهر و آرم كانون مسووليت قانوني دارد.

 

ماده 17- هيات بازرسي: مجمع عمومي عادي هر ساله 2 نفر را به عنوان بازرس و 1 نفر را به عنوان علي البدل از بين اعضاي اصلي كانون براي مدت 1 سال انتخاب مي كند.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيات بازرسان

  1-18 بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي طرح در مجمع عمومي و اطلاع هيات امنا       

  2-18 گزارش هرگونه تخلف هيات اجرايي و هيات امنا در مسائل مالي و تخلف از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

   تبصره: گزارشات بايد حداقل 15 روز قبل از مجمع عمومي در اختيار رييس هيات اجرايي و دبير هيات امنا قرار بگيرد (جهت آمادگي براي پاسخ گويي در مجمع عمومي و رفع سوء تفاهمات).   

  3-18 نظارت بر جلسه مجمع عمومي

  4-18 رياست جلسه مجمع فوق العاده طبق بند 3 ماده 11

 

ماده 19- بودجه: بودجه از طريق در يافت حق عضويت، كمكهاي مردمي و دولتي و فعاليتهاي درآمدزا در حدود موضوعات و اهداف اساسنامه تامين مي شود.

 تبصره: سال مالي انجمن سال شمسي بوده و از اول مرداد هر سال تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود.

 

ماده 20- مشخصات اساسنامه: اين اساسنامه در 4 فصل، 20 ماده، 50 بند و 19 تبصره توسط هيات موسس فارغ التحصيلان مدرسه شهيد سلطاني شهریار تهيه گرديده است.