روابط با همسالان
 
 

روابط با همسالان (تهیه کنندگان:منیر مصطفایی-پریسا زابلی) 

 مردم را به وسیله دوستانش بیازمائید،

 

زیرا انسان تا صفتی همگون و مناسب روحیه خود رادر دیگری ندیده و آن را نپسندیده با او طرح دوستی نمی ریزد.

نوجوانی

نوجوانی يک تغيير بزرگ است که طی آن عقايد و رفتارهای جديد مطرح می شوند، بنابراين دوران آسيب

پذيری شديد در برابر فشارهای روانی و مشکلات است 

نوجوانی زمان تعارض شديد نوجوانان و والدينشان است. اين تعارض در حالی ايجاد می شود که نوجوان وابستگی خود را به خانواده کم و استقلال بيشتری پيدا می کند.رابطه با همسالان اهمیت زیادی پیدا میکند

این فرايند ضروری بوده و به طوفان و استرسهای دوران نوجوانی منتهی می شوندکه طبيعی،لازم و اجتناب ناپذير هستند. روابط نوجوانان با والدين شان مملو از جر و بحث و بگو مگو است و اعتقاد به همسالان در اوج است.

منظور از همسالان لزوما افراد که سن کاملا مشابهی دارند نیست. بلکه این مفهوم شامل کسانی است که از جهاتی به هم شبیه هستند

( جنس،همکلاس،داشتن شباهتهای طبقاتی و سنی )

محبوبیت در همسالان

داشتن روابط اجتماعی متناسب با همسالان(رفتار دوستانه)

اندام متناسب و وضعیت جسمانی

فرزندان دوم نسبت به فرزندان اول محبوبیت بیشتری دارند.

هوش و پیشرفت تحصیلی

نام های مطلوب و معمولی

شوخ طبعی

داشتن حس همکاری ( هم پا بودن )

 

فواید معاشرت با همسالان

 

رفتار یکدیگر را از طریق تقویت وتنبیه تعدیل می کنند.

برای هم الگوههای اجتماعی محسوب می شوند

. برای یکدیگرملاکهای مقایسه اجتماعی وشخصیتی فراهم می کنند.

برای هم هنجار های مورد نیاز را در روابط فراهم می کنند.

آداب و رسوم اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
 

 

شکل دوستیها

دوستی های پایدار( ازابتدا تا انتهای سال تحصیلی )

 دوستی های نا پایدار ( درآغاز سال با هم دوست بودند ،ولی در پایان سال با هم دوست نیستند)

 دوستی های جدید ( از آغاز با هم دوست نبودند و در طول سال باهم دوست شده اند)

 

فشار همسالان چيست؟

نوعی فشار روانی است که از جانب افراد هم سن وارد می شود تا رفتار،افکار و

دیدگاه خاصی را در یک باند یا گروه دنبال کنند.

 اغلب دارای تاثیرات منفی است.

(همه چیزرا شامل می شود)اما فشار های مثبت هم وجود دارد
فشار همسالان به شکل های مختلف بروز می کند 

 

مهارتهای زندگی برای نوجوانان

مهارت جرات مندی

مهارت برقراری ارتباط موثربین فردی

مهارت تفکر نقادانه

 

مهارت تصمیم گیری

 

 

 

نقش والدین

بی قراری و آشوب درونی نوجوان را بپذیریم.

تظاهر به دانائی بیش ازاندازه نکنیم .

بین پذیرفتن وتائید کردن تفاوت وجود دارد.

رفتارهای آنها را به منظورنزدیک شدن به آنها تقلید نکنیم.

از آنها عیب جوئی نکنیم.

آنها را مورد تمسخرقرار ندهیم. شرمنده نکنیم. ( اسم و لقب)

به زبانی صحبت کنیم که استقلال را تشویق کند.

برابراشتباهات و اصلاح گفته ها سریع واکنش نشان ندهیم از تلخ زبانی و متلک گفتن کاری ساخته نیست.

به ساعات خلوت و تنهائی او احترام بگذارید.

از گفتن کلمات کلیشه ای بپرهیزیم.( ما سن شما بودیم)

درصحبت با آنها آب و تاب ندهید . ( مفید و گویا )

برچسب نزنید.( تعمیم ندهیم است)

ضد ونقیض حرف نزنید.(هرچیزی را یکباربگوولی درست)

آینده اورا به زبان طعنه پیش بینی نکنیم