درباره
 
 

مرکز استعداد های درخشان فرزانگان شهریار در مهر ماه سال 82 دردو مقطع راهنمایی ( 46دانش آموز سال اول ) ومتوسطه(55دانش آموز سال اول)تاسیس گردید و تا کنون بالغ بر 329 دانش آموز پایه اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان را در بر می گیرد

مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان شهریار شامل دومقطع راهنمایی و دبیرستان در نوبت آموزشی صبح دایر می باشد .

پذیرش دانش آموزفقط از طریق موفقیت در آزمون هماهنگ کشوری سازمان استعدادهای درخشان (سمپاد) است .

 

مقطع

تعداد دانش آموزان

 

کد مدرسه

راهنمایی

120

14393909

دبیرستان

166

14394001

 چهارم

46

14414502