ساختار مدرسه
 
 

از سال تاسیس مسولیت این مجتمع به عهده سرکار خانم زهرا شریف بوده و تا سال 88که به افتخار بازنشستگی نائل گشتند پس از آن مسول این مجتمع خانم کبری شیشه چی می باشد. دو مدرسه راهنمایی و دبیرستان با مدیریت مشترک و کادر اجرایی مشترک اداره می گردد.  این مجتمع در مجموع دارای 15 کادر اجرایی است که شامل : 1 معاون آموزشی ،1 معاون پژوهشی،1 معاون فن آوری ،معاون پرورشی ، 1 مربی پرورشی ، 1 سر پرست آموزشی ، 2 مشاور ، 1 متصدی آزمایشگاه ، 1 مربی آزمایشگاه ، 1 کتابدار ، 1 مسول تکثیر ،1معاون اجرایی و1 متصدی کامپیوتر و دفتر دار ، 2 خدمتکار ، ا سرایدار و دارای 35 نفر کادر آموزشی تخصصی دو مقطع می باشد