امور فرهنگی و هنری
 
 

 

برترینهای مسابقات سرود در سطح منطقه(رتبه دوم)

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

زهرا غیاثیان

سحر نور محمدی

آتنا بختیاری

مریم حضرتی پور

یاسمن مقدسی

نیلوفر خزائی

مبینا اسودی

آیسان بنیاد

زهره  احمدی

نغمه خدادی

ریحانه گل فر

سیده زهرا حسینی

زهرا نریمانی

دنیا انجیل الهی

فاطمه کریمی

فاطمه عباس بیگی

زهره باجلان

آیلین آقابالازاده

زینب صفاری

سیده شمایل موسوی