گروههای پرورشی
 
 

گروههای پرورشی

تشکلات دانش آموزی که زیر مجموعه گروههای پرورشی و یکی از ارکان اصلی آن می باشد هرساله فعالیتهای چشمگیری در طول سال تحصیلی انجام می دهد .

گروههای تشکیل شده مرکز آموزشی فرزانگان شهریار عبارتند از :

1-شورای دانش آموزی

2- بسیج دانش آموزی در دو گروه پوینده و پیشگام

3- انجمن اسلامی