مسابقات
 
 

انتخابات شورای ورزشی در 3 آبان 

سال تحصیلی 96-95

نام و نام خانوادگی  تعداد آراء
پرستو زمزمی 81
نغمه خدادادی 68
مبینا اسودی 44