مدیریت
 
 

از سال تاسیس مسولیت این مجتمع به عهده سرکار خانم زهرا شریف بوده و تا سال 88که به افتخار بازنشستگی نائل گشتند پس از آن مسول این مجتمع سرکارخانم کبری شیشه چی می باشد