کادر آموزشی
 
 

گروه مشاوره


 

منیر مصطفایی

شنبه و 1شنبه   و 3شنب     

پریسا زابلی

شنبه   و 2شنبه  و 4شنبه  و 5هشنبه 

محدثه اقبالی 2 شنبه و 3 شنبه و 4 شنبه

گروه دینی وقرآن

عارفه سادات موسوی

1شنبه و2شنبه وسه شنبه و 4شنبه

نسرین سیدابراهیمی

شنبه و2شنبه   

ایران سیدابراهیمی

شنبه و 2 شنبه 

گروه ادبیات

زهرا درویش پور

شنبه   و 2شنبه و 4 شنبه

فاطمه غریبی

1شنبه و 3 شنبه و چهارشنبه

 

 

 

 

گروه ریاضی

مهرانگیزافشار

3 شنبه

ماندانا قطبی نزاد

شنبه و2شنبه و 4 شنبه 

مهدیه هاتف

2 شنبه و  سه شنبه 

عصمت مولایی

یکشنبه و سه شنبه 

شهربانو داداشی

شنبه و دوشنبه

عصمت مولایی

شنبه  و 2شنبه  

فائزه نجمی

            شنبه و 1 شنبه

گروه زبان انگلیسی

فتانه کاظمی

شنبه و 2شنبه و 3شنبه

لیلا شاهوردی

2شنبه و4 شنبه

فاطمه گودرزی

1 شنبه و 3 شنبه

  فاطمه صادقی              یکشنبه

گروه فیزیک

مهرناز دراج

1 شنبه و 4 شنبه

بهاره شاه حسینی

شنبه و2 شنبه و 4 شنبه 

  شادی هاشم زاده        1 شنبه و 4 شنبه

گروه شیمی

 

 

محبوبه محمدی

شنبه و1 شنبه و 2 شنبه

لیلا جمشیدی

شنبه تا 1شنبه و چهارشنبه

مریم نوروزنیا

همه روزه

گروه عربی

صونا حسین زاده

1 شنبه و 2 شنبه

فاطمه سوری

1 شنبه 

گروه زیست شناسی

کاتیا آذرفر

2شنبه و 3 شنبه و4 شنبه

نوشین کاظمی

همه روزه

گروه علوم اجتمایی و جغرافیا 

مژگان افشار

1 شنبه و 4 شنبه

مریم بیاتی

1 شنبه و 2 شنبه و 4 شنبه

زهرا سادات نبوی نیا 

 1 شنبه و4 شنبه

پونه معقولی

2 شنبه و 4 شنبه

گروه تربیت بدنی

لیلا مرادی

شنبه و 3 شنبه و 4 شنبه

گروه کامپیوتر

اعظم یاوری

همه روزه