تست
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
 
آیین نامه انضباطی
 
 

مقررات انضباطی دانش آموزان

1-رعایت شعائر دینی

2-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاون، معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه  

3-رعایت حسن رفتار و اخلاق وهمکاری با سایر دانش آموزان

4-سعی شایسته در تحصیل،رعایت مقررات آموزشی و تربیتی،انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی  مدرسه

5-حضوربه موقع درمدرسه وخروج از آن درپایان ساعات مقرر(حضوردرمدرسه در ساعات غیر مقرربرای استفاده از زمین ورزش،آزمایشگاه،کتابخانه ،فعالیتهای پرورشی و...منوط به اجازه ولی دانش آموزوموافقت مدیروبه سرپرستی اویایکی ازکارکنان مدرسه مجاز خواهدبود.)

6-حضور مرتب در مدرسه وکلاس درس در تمام مدتی که مدرسه دایراست.

7-رعات بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگرومسئولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه

8-استفاده از لباس ، کفش ، جوراب ساده ، و رعایت حجاب اسلامی(مقنعه باید موهای دانش آموز را کاملا پوشش دهد در غیر اینصورت هدبند اجباری می باشد )  

9-خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه

10-مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال ، تجهیزات و ساختمان مدرسه . (چنانچه دانش آموزی به وسائل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی جبران شود .

11-خودداری از خریدو فروش در مدرسه به غیر از مواردی که در آئین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش بینی شده است .

12-همراه آوردن موبایل ممنوع است .در صورت مشاهده اولین بار تذکر 5/0 کسر انضباط ، بار دوم تذکر کتبی 1نمره کسر انضباط ، بار سوم ضبط موبایل و اخراج سه روزه ، موارد دیگر ارجاع به منطقه

13- وضعیت پوشش دانش آموزان باید دقیقا مطابق فرم بوده و رنگ بندی آن نباید تغیییر کند .

14-حضور اولیا در کلیه جلسات الزامی است در غیرصورت منجر به کسر نمره انضباط دانش آموز می شود .

15-تسویه حساب تا مورخه 31/3صورت میگیرد که مشکل حساب رسی هزینه ها و درآمد در حسابداری به وجود نیاید .

16- ورود دانش آموز به دفاتر دبیر ، معاونت و .... بدون اجازه ممنوع می باشد . در صورت مشاهده برخورد انضباطی شدید بعمل میآید .

ملاحظات :

غیبت غیر موجه و تاخیر دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب  کسر انضباط می شود و در صورت تاخیرمکرر یا غیبت بیش ار حد ، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نماید و مراتب را کتبا به ولی دانش آموز ابلاغ کند

ماده 69-مدیر موظف است در مواردی که دانش آموزان تاخیر ورود مکرر یا غیبت غیر موجه داشته باشد ، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره جویی لازم معمول شود .

                مرکز آموزشی فرزانگان شهریار