درج مطلب
 
 

پذیرفته شدگان مرحله اول (المپیاد علمی کشور)

المپیاد

نام

پایه

سلولهای بنیادی

زهرا تاجیک

سوم تجربی

ریاضی

شیما اصفهانی

دهم ریاضی