درج مطلب
 
 

سپاسنامه برای کسب رتبه اول در جشنواره غیر حضوری الگوی برتر تدریس ریاضی  

توسط مهرانه مولایی                   سال 96-95

                                                          مدیر کل استان

 

تقدیرنامه برای کسب رتبه استانی  در فرایند جشنواره برتر تدریس ریاضی    توسط مهرانه مولایی                 سال 96-95                             

                                                     شهرستان شهریار

 

 
     
 
 
درج مطلب
 
 
تقدیرنامه برای کسب رتبه دوم تولید محتوای الکترونیکی درس کاروفناوری  توسط اعظم یاوری                          سال 96-95
مدیر کل استان